Procedury badań w czasie epidemii
 
   
 
 
 

Nowa organizacja pracy obowiązująca pracowników


pedagogicznych

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W Kluczborku


pracujących w systemie diagnozy stacjonarnej


w okresie epidemii COVID-19

 • Pracownik pedagogiczny przed przystąpieniem do bezpośredniej pracy z klientem powinien

  zaznajomić się z obowiązującymi w Poradni procedurami zastosować się do nich pod kątem

  organizacji pracy i zagrożeń występujących podczas wykonywania swoich czynności

  zawodowych.

 • Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do oceny ryzyka w oparciu o wiedzę i doświadczenie

  wynikające z stosowanego procesu diagnostycznego w Poradni oraz wiedzę dostarczaną z

  pewnych i sprawdzonych źródeł takich jak: Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego,

  Komunikaty Ministerstwa Zdrowia , Komunikaty Ministerstwa Edukacji, Komunikaty Światowej

  Organizacji Zdrowia (WHO)

 • W przypadku zaobserwowania u siebie lub u klienta Poradni objawów infekcji pracownik

  pedagogiczny ma obowiązek przerwać pracę i ograniczając kontakt bezpośredni poinformować

  o tym dyrektora.

 • Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do ścisłej współpracy z innymi pracownikami Poradni

  celem pozyskania informacji o aktualnym zagrożeniu epidemiologicznym.

 • Pracownik pedagogiczny rozpatrując zgłoszenie powinien przeprowadzić wstępne czynności

  diagnostyczne z rodzicem/prawnym opiekunem/pełnoletnim uczniem w formie pracy zdalnej –

  telefonicznie i umówić osobiście termin diagnozy bezpośredniej. Dane dziecka podlegającego

  diagnozie powinny być niezwłocznie zapisane w HARMONOGRAMIE DIAGNOZ znajdującym się

  w sekretariacie Poradni.

 • Pracownicy pedagogiczni w celu wykonania postępowania diagnostycznego w bezpośrednim

  kontakcie z klientem przychodzą do pracy zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora

  harmonogramem uwzględniającym czynności w zakresie dezynfekcji pomieszczeń.

 • Przed podjęciem jakichkolwiek czynności diagnostycznych w bezpośrednim kontakcie z

  klientem, pracownik pedagogiczny powinien uzyskać oświadczenie rodzica o aktualnym stanie

  zdrowia.

 • Rodzic/opiekun porusza się po Poradni w maseczce ochronnej oraz jednorazowych rękawicach.

 • Pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy ze szczególnym

  zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

 • Każde obawy i wątpliwości dotyczące stanu zdrowia klientów powinny być odnotowane w

  dokumentacji dziecka.

 • Pracownik pedagogiczny podczas realizacji wszystkich czynności podczas bezpośredniego

  kontaktu z klientem zobowiązany jest do zastosowania maksymalnie bezpiecznych warunków, i

  korzystania ze środków ochrony indywidualnej ustalonych przez pracodawcę, (zgodnie z

  zaleceniami GIS, WHO) zapewniających bezpieczeństwo zarówno sobie jak i klientowi.

 • W przypadku braku takiego zabezpieczenia winien on odstąpić od wykonywania czynności a

  fakt ten odnotować w prowadzonej przez siebie dokumentacji dziecka.

 • Pracownik pedagogiczny powinien unikać grupowania klientów w Poradni, przestrzegać

  indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia w sposób uwzględniający potencjalne ryzyko

  zakażenia.

 • Praca pracownika pedagogicznego musi być zorganizowana w taki sposób, by unikać zbędnego

  przemieszczania się w obrębie budynku, w którym wykonuje on swoje czynności.

 • Pracownik pedagogiczny powinien stosować przyporządkowanie do miejsca pracy

  diagnostycznej – konkretnego gabinetu wynikającego z HARMONOGRAMU DIAGNOZ celem

  ograniczenia potencjalnego ryzyka epidemicznego związanego z przemieszczaniem klientów w

  całym budynku.

 • W czasie diagnozy dziecko pozostaje samo w gabinecie, a rodzic oczekuje na nie na zewnątrz

  budynku lub w szczególnie uzasadnionym przypadku na korytarzu. Udział rodzica/opiekuna w

  diagnozie możliwy jest w wyjątkowych sytuacjach pod warunkiem: Rodzic/opiekun znajduje się

  w odległości minimum 2 m diagnosty.

 • Po zakończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny pomaga wypełnić rodzicowi dokumentację w

  celu wydania dziecku niezbędnych dokumentów, dołącza ją do arkuszy diagnostycznych i całą

  dokumentację dziecka umieszcza w specjalnym pojemniku.

 • Po zakończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny powinien poinformować rodzica, że

  powinien opuścić budynek oraz udzielić informacji o możliwości kontaktu z Poradnią w razie

  konieczności udzielenia porady lub konsultacji oraz o formie dalszego postepowania w

  przypadku wydawania dokumentów dla dziecka/ucznia.

 • Pracownik pedagogiczny podczas diagnozy obowiązany jest do pracy w środkach ochrony

  osobistej a po jej zakończeniu zobowiązany jest do dezynfekcji pomieszczenia ze szczególnym

  uwzględnieniem wszystkich powierzchni tj.: blatów, klamek, krzeseł, przesłon, przyłbic, testów i

  wszelkich pomocy wykorzystywanych w trakcie diagnozy.

 • Następnie włącza lampę UV-C. Opuszcza gabinet i po upływie ok. 20 minut wietrzy

  pomieszczenie i odnosi lampę do pokoju 20. Po wykonaniu czynności postdiagnostycznych w

  gabinecie nr 20, informuje sekretariat o zakończeniu pracy i opuszcza budynek.

 • Po wykonaniu diagnozy pracownik pedagogiczny powinien unikać pracy w wielu miejscach

  budynku, mając na uwadze ryzyko epidemiczne.


 


 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20 B
tel./fax 77 418 12 63
e-mail: info@poradniakluczbork.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS